Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de printversie

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NOOS Personal Stylebox en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen NOOS Personal Stylebox en consument.

Voorwaarden van opdrachtgever of consument worden niet gehanteerd, tenzij NOOS Personal Stylebox hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat.

NOOS Personal Stylebox, KvK-nummer 71212914, gevestigd Poelshof 2, 5095 DD Hooge Mierde (NL), info@noos4.me, BTW-identificatienummer NL154401791B02

 

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met NOOS Personal Stylebox
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of NOOS Personal Stylebox in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. NOOS Personal Stylebox: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door NOOS Personal Stylebox georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De tekst van de Algemene Voorwaarden worden altijd aan de consument ter beschikking gesteld, voorafgaande aan een overeenkomst.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden via de website van NOOS Personal Stylebox aan de consument kenbaar gemaakt.
 3. Het staat de consument vrij om een verzoek in te dienen de Algemene Voorwaarden via elektronisch weg of andere wijze kosteloos toegezonden te krijgen. NOOS Personal Stylebox is verplicht dit verzoek te honoreren. Dit is tevens van toepassing indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden conform de artikelen 2.1 en 2.2 aan de consument ter beschikking te stellen.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Aanbiedingen van NOOS Personal Stylebox zijn te allen tijde vrijblijvend. Pas bij schriftelijke aanvaarding is NOOS Personal Stylebox gebonden aan de overeenkomst, dan wel indien NOOS Personal Stylebox reeds met de uitvoering is gestart. Aan mondelinge toezeggingen van NOOS Personal Stylebox en/of haar personeel kunnen geen rechten worden ontleent.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, anders dan in deze algemene voorwaarden omschreven, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Elk aanbod bevat tenminste een gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 4. De prijs van het product is inclusief alle service van de styliste, belastingen, verzendkosten, administratiekosten en eventueel bijkomende kosten indien deze niet uitdrukkelijk apart vermeld worden in het aanbod.
 5. Alle in het aanbod genoemde prijzen van producten en/of diensten zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 6. De consument kan geen rechten ontlenen aan mogelijke verschrijvingen of vergissingen welke op de website en/of in het aanbod van NOOS Personal Stylebox zijn gepubliceerd. NOOS Personal Stylebox is gerechtigd deze te allen tijde aan te passen.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van eventueel daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard langs elektronische weg, zal NOOS Personal Stylebox onverwijld de ontvangst van de aanvaarding tevens via elektronische weg bevestigen. De consument is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tot het moment dat NOOS Personal Stylebox de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft NOOS Personal Stylebox passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt NOOS Personal Stylebox voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal NOOS Personal Stylebox daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. NOOS Personal Stylebox kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien NOOS Personal Stylebox concluderend uit dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is NOOS Personal Stylebox gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Dit zal NOOS Personal Stylebox zo spoedig aan de consument kenbaar maken.
 4. NOOS Personal Stylebox zal onderstaande informatie via de website aan de consument kenbaar maken:
 • bezoekadres waar de consument zich kan melden met eventuele klachten,
 • de voorwaarden waaronder de consument gerechtigd is van het herroepingsrecht gebruik te maken, welke opgenomen zijn in de algemene voorwaarden, en
 • informatie met betrekking tot de service en garanties.

De consument mag ten allen tijde een verzoek in dienen deze informatie schriftelijk of via elektronische weg te ontvangen. NOOS Personal Stylebox is verplicht dit verzoek te honoreren.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen.
 2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan NOOS Personal Stylebox kenbaar gemaakte derde, niet zijnde de vervoerder.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan NOOS Personal Stylebox retourneren, conform de door de NOOS Personal Stylebox verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien NOOS Personal Stylebox na afloop van de bedenktijd geen producten retour heeft ontvangen of de consument heeft niet kenbaar gemaakt, binnen de bedenktijd, gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, is de koop gesloten en consument tot betaling verplicht.
 5. Tot het moment van retourlevering aan het adres van NOOS Personal Stylebox is de consument verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van producten.
 6. Indien de producten beschadigd, vervuild of aanwijsbaar gedragen (anders dan noodzakelijk voor passen) geretourneerd worden aan NOOS Personal Stylebox, is NOOS Personal Stylebox gerechtigd om het volledige bedrag voor het product in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument een vooruitbetaling heeft gedaan, zal NOOS Personal Stylebox dit bedrag binnen 14 dagen terugbetalen aan de consument, onder voorwaarden dat het product door NOOS Personal Stylebox retour is ontvangen of de consument sluitend bewijs van terugzending kan overleggen.
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Deze kosten zullen dan ook aan de consument worden doorbelast.
 3. De consument kan niet aansprakelijk worden gehouden voor waardevermindering van het product wanneer door NOOS Personal Stylebox niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst, middels deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Van het herroepingsrecht zijn slechts uitgesloten diensten welke reeds geleverd zijn door NOOS Personal Stylebox en/of producten welke geretourneerd worden conform artikel 5.6.

 

Artikel 8 – Garantie

 1. NOOS Personal Stylebox staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Beschadigingen aan de producten die ontstaan anders dan door normaal gebruik en/of het niet volgen van de wasvoorschriften van de producten valt niet onder de garantie.
 3. Slijtage van producten door veelvuldig dragen en/of wassen valt niet onder de garantie.
 4. De garantietermijn op de door NOOS Personal Stylebox geleverde producten bedraagt zes maanden na datum levering.
 5. Bij uiterlijk waarneembare tekortkomingen van het product dient de consument dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan NOOS Personal Stylebox. Indien er geen schriftelijke melding is gemaakt vervalt de aansprakelijkheid en garantie van NOOS Personal Stylebox.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. NOOS Personal Stylebox zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan NOOS Personal Stylebox kenbaar heeft gemaakt.
 3. NOOS Personal Stylebox zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken en behoudens overmacht op levertermijnen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal NOOS Personal Stylebox het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. In geval van overmacht is het mogelijk dat de levertijden vertraagt worden. De consument zal hier door NOOS Personal Stylebox van op de hoogte worden gesteld.
 6. NOOS Personal Stylebox is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding tenzij de geleden schade door opzet of grove schuld van NOOS Personal Stylebox of haar personeelsleden is toegebracht. Aansprakelijkheid van NOOS Personal Stylebox voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade is ten alle tijden uitgesloten, tenzij het opzet van NOOS Personal Stylebox zelf betreft.
 7. Indien NOOS Personal Stylebox gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde product waarmee de schadevergoeding verband houdt. Dan wel, indien de schade gedekt wordt door de verzekering van NOOS Personal Stylebox, het bedrag dat door de verzekering terzake betreffende schade wordt uitgekeerd.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij NOOS Personal Stylebox tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan NOOS Personal Stylebox kenbaar gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het op regelmatige tijden leveren van producten of diensten, ten allen tijde opzeggen.
 2. Opzegging van de overeenkomst geschied schriftelijk of per elektronische weg, voor de laatste dag van de maand, indien komende maand geen product meer gewenst wordt.
 3. NOOS Personal Stylebox zal de opzegging van de overeenkomst schriftelijk of per elektronische weg bevestigen.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 2. Facturatie geschiedt schriftelijk of middels elektronische weg.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NOOS Personal Stylebox te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft NOOS Personal Stylebox behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. NOOS Personal Stylebox beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NOOS Personal Stylebox, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij NOOS Personal Stylebox ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NOOS Personal Stylebox binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen NOOS Personal Stylebox en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Veiligheid persoonlijke gegevens

 1. NOOS Personal Stylebox vraagt van de consument een aantal persoonlijke gegevens – naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer – deze gegevens zijn noodzakelijk voor verzending van het pakket en om eventueel contact op te kunnen nemen met de consument. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet vrijgegeven aan derden.
 2. Andere gegevens welke NOOS Personal Stylebox van de consument vraagt – figuurtype, stijlvoorkeuren, geboortedatum, lengte, kledingmaten – worden enkel gebruikt voor het samenstellen van een gepersonaliseerde box. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet vrijgegeven aan derden.